Wie zijn wij

Oprichting
In 1991 werd de Stichting Reformatorische Bezinningsavonden (SRB) opgericht om tot een verantwoorde zaterdagavond besteding voor jongeren te komen. De groep waarop men zich richtte was de jeugd van 21 jaar en ouder. Voor deze jongeren werd er nauwelijks iets georganiseerd. Vanuit deze achtergrond vond een aantal jongeren dat hier verandering in moest komen en is men begonnen jongerenavonden te organiseren waar het Woord centraal staat. Daarnaast kon men met gelijkgezinde leeftijdsgenoten van gedachten wisselen. De SRB-avonden kun je daarom zo met twee trefwoorden samenvatten: bezinning rondom Gods Woord en het leggen van contacten met jongeren uit dezelfde gezindte en van dezelfde leeftijd.  

Doelstelling
De SRB heeft als doel het organiseren en houden van interkerkelijke bezinningsavonden voor jongeren op de zaterdagavond als een goede voorbereiding voor de zondag, waarbij het eeuwig heil van de jongeren centraal staat. In de lezingen die op de avonden worden gehouden, komen principiële en pastorale onderwerpen aan bod. Deze onderwerpen worden door een spreker, meestal een predikant, vanuit bijbels oogpunt behandeld. De andere onderdelen van deze avonden zijn: zingen, luisteren, vragen stellen, contacten leggen etc.

Grondslag
De grondslag van de Stichting is de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord. Tevens onderschrijft de Stichting de drie Formulieren van Enigheid.

Structuur SRB
De avonden worden georganiseerd door het bestuur van de SRB. Het bestuur van de SRB wordt op iedere locatie bijgestaan door een enthousiaste commissie en een groep medewerkers die voor een goed verloop van de avonden zorgdragen. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, welke wordt gevormd door mensen uit de breedte van de reformatorische gezindte.